Bezpieczenstwo panstw unii europejskiej

Zagadnienia zaufania oraz kontrole funkcji w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ogromna większość maszyn, a ponadto narzędzi jest przekazana do działania ról w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i stylów ochronnych, które są dane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była pierwszym skokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w trwanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem na wielkości i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były uzależnione jedynie z narzędziami elektrycznymi, jakie potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu chociaż w części sukcesów. W stosunku spośród tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro odpowiednie do uzyskania maksymalnego rozmiaru ochrony, który stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.