Dyrektywy unijne dotyczace zamowien publicznych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być zadowolone przez każde produkty, które są przeznaczone do wykonania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z zastosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których potrafi trwać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współprac z zasadami atex a za dostosowanie danego materiału do ostatnich norm. Atest atex jest reklamowany w wypadku produktów, jakie wybierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem jest to przestrzeń, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w przypadku, kiedy duża ilość energii wynikająca z skutecznego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który jest istotne ryzyko dla życia a zdrowia ludzkiego.