Instytut profilaktyki zdrowia kardasz

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz kontrole zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt oddany do czynności w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wyrób będzie wymagał mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia wymagają istnieć skonstruowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) stosuje się z kolejnymi procedurami: 1. badanie typu WE - bierze na punkcie zapewnienie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i kontroli każdego wytworzonego artykułu w obiektu ustalenia zgody z zasadą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z klientem - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiektu zabezpieczenia jego współpracy z pracownikiem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w kierunku przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.