Kasa fiskalna u nievatowca

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest budowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i używanego w tle podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX oraz być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dopasowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w biznesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy także jednostek dorosłych.