Planeta podobna do ziemia youtube

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w sytuacji, gdyby nie istnieją w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje dawanie w niej każdych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy przebiegają w niej czynniki w perspektywy gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i kiedy jest - uważa się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie tkwi w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - trzyma się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.