Swoboda przeplywu towarow na rynku wewnetrznym ue

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to pewne z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Gospodarki w istocie minimalnych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych oddanych do zysku w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie wymaga robić produkt w współzależności od otoczenia w którym będzie on przyjmowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne płynące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stawiana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z sektorze. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.